Kurumsal / Davranış ve Etik Kuralları Politikası

Davranış ve Etik Kuralları Politikası

 

1.GİRİŞ

AK NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra “AK NİŞASTA” olarak anılacaktır.) çalışanlarının uymak zorunda oldukları standartları tanımlamak için benimsenmiştir.

İlkeler, AK NİŞASTA çalışanlarının kimliğine, geçmişine ve çalışma yerine bakmaksızın neler beklediğini tanımlamıştır.
Standartlar şu temel değerleri esas almıştır:

 • Uluslararası anlamda kabul edilen insan hakları
 • Etik ve yasal davranışlar
 • Çalışanların adil, kibar ve saygılı davranışları
 • Profesyonellik

 

Bu kurallar, AK NİŞASTA’nın her kademedeki yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Tüm çalışanlar bu ilkelere ve gerekliliklere bağlı kalmalı ve AK NİŞASTA adına hareket ederken yol göstermesi açısından bu kurallara başvurmalıdır.

Bu politika, tüm AK NİŞASTA çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken alacakları kararlar ve sergileyecekleri davranışlar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde ve sağduyulu davranmaları beklenir. Bu politika her zaman güncellenebilir ya da değiştirilebilir. AK NİŞASTA, çalışanların bu kurallarla ilgili değişiklik önerilerine her zaman açıktır.

2.İŞ İLKELERİMİZ

Uzun geçmişinde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, AK NİŞASTA’nın en değerli varlığıdır. AK NİŞASTA’nın kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla şirket genelindeki tüm çalışanların faaliyetlerinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.

AK NİŞASTA’nın faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi şirketin değerlerini, etik ilkelerini anlamaları ve benimseyerek hareket etmeleridir.

2.1. Dürüstlük

AK NİŞASTA, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş etiği değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler.

Türkiye’nin güvenilir ve saygın kuruluşları arasında yer alan AK NİŞASTA, iş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

2.2. Gizlilik

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir.

AK NİŞASTA çalışanlarından, AK NİŞASTA’ya ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen göstermeleri beklenir. Çalışanlar, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar.

Gizli bilgiler, AK NİŞASTA’dan ayrılırken üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Çalışanlar, çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları ve AK NİŞASTA ’ya ait olan her türlü belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar.

AK NİŞASTA bünyesine yeni katılan çalışanlarımız, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de AK NİŞASTA içinde paylaşamazlar.

AK NİŞASTA çalışanlarından, AK NİŞASTA’ya atfedilebilir gizli finansal bilgilerin, ticari sırların, personel haklarıyla ilgili bilgi ve dokümanların ya da iş ortaklıklarıyla yapılan ve AK NİŞASTA’nın rekabetçi gücünü zayıflatabilecek anlaşmalar ve bunun gibi bilgi ve belgelerin ve bu bilgilerin gizliliğinin korunması beklenilmektedir.

AK NİŞASTA çalışanlarından, elde edilen ya da sahip olunan bilgilerin yetkisiz kişilerle, şirket içi ya da şirket dışı otoritelerle paylaşımından ya da spekülatif amaçlarla kullanımından (direkt ya da dolaylı olarak) uzak durmaları beklenir.

2.3. Adil Çalışma Ortamı

AK NİŞASTA, faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin hak ve özgürlüklerine inanır ve onları destekler.

Bu doğrultuda, AK NİŞASTA kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle ve tedarikçilerle de olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

AK NİŞASTA, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.

Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır. Çalışanlara saygı duyulduğu, tüm ilgili hukuki düzenlemelere uyulduğu yerde adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı arttırılacaktır.

         2.4. Hukuka Uygunluk

AK NİŞASTA  ülke yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez.

2.5. İnsan Kaynakları

Kaliteli insan kaynakları yönetimini sağlamak adına AK NİŞASTA’nın vazgeçilemez temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Çalışma ortamında çalışanlar arası işbirliğini gözetir.
 • Çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerilerini,      yetkinliklerini esas alır.
 • Çalışanlarının potansiyellerini kullanabilecekleri, değer yaratabilecekleri ve şirket hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayabilecekleri bir pozisyonda olmalarını sağlar.
 • Çalışanların özlük haklarının tam olarak kullanılmasını temin eder.
 • Çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için kaynakları çerçevesinde gerekli eğitim ve gelişim imkânlarını yaratır.

 

2.6. Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Sürekli Gelişim

AK NİŞASTA Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında; hedeflerle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir bütünleşmiş yönetim sistemi kurmuş ve uygulamaktadır.

Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak politikamızdır.

Dünya markalarının en kaliteli ürünlerini kullanarak, dikkatli, özenli ve minimum hata ile müşterilerimizin uygun fiyat, kaliteli üretim ve zamanında teslim beklentilerinin karşılanması temel prensibimizdir.

 

2.7. Kamuya Yönelik Faaliyetler

AK NİŞASTA Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür.

 

3.AK NİŞASTA BÜNYESİNDE DIŞ İLİŞKİLER

Aşağıdaki temel prensipler, AK NİŞASTA ’nın paydaşlarıyla olan ilişkilerine yön verir:

3.1. Devlet Kurumlarıyla İlişkiler

 • İş ilişkilerinin yürütüldüğü ya da yürütülmesinin düşünüldüğü ülkelerin mevzuatına uymak,
 • İş ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, kaydetmek ve raporlamak.

 

        3.2. Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek.

 

   

         3.3. Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün üretmek,
 • Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı yaratmak,
 • Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih edilen             marka olmayı hedeflemek,
 • Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak

 

3.4. Tedarikçi İlişkileri

 • Tedarikçi iş ilişkilerinde değer yaratırken ortak hareket etmek,
 • Tedarikçiler ile açık, direkt ve düzgün iletişim kurmak,

 

3.5. Rakip İlişkileri ve Rekabet

 • Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, rakiplerin ya da diğer kişilerin ya da şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınma,
 • Rekabetçi şartlar oluşturmak amacıyla rakiplerle bilgi değişimi ya da tartışma içine girilmesinden kaçınmak.

 

4.ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

AK NİŞASTA çalışanlarının birinci derecede sorumluluğu, “AK NİŞASTA ” isminin profesyonellik, bütünlük ve dürüstlük ile eş anlama geldiğinden emin olmak ve bir sonraki seviyeye taşımaktır. Bu bağlamda, AK NİŞASTA çalışanlarından aşağıdaki davranışlar beklenilmektedir:

 • Yasalara her zaman uymaları,
 • İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dâhilinde yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmeleri,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri,
 • Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları,
 • Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi ya da kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi yâda kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları,
 • Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri,
 • İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları,
 • Şirketin belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması,
 • Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmekten kaçınmaları.

 

4.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

4.1.1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket kaynaklarının kullanımı üzerine oluşturulmuş kapsamlı AK NİŞASTA Politikaları aşağıda açıklanmaktadır:

        4.1.1.1. İnternet ve Elektronik Posta Politikası

 • Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır,
 • AK NİŞASTA ’ın internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır. AK NİŞASTA, internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir.
 • Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.

 

4.1.1.2. Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum

Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen politikalar şunlardır:

 • Lisanssız yazılım kullanılmaması,
 • Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi,
 • Yetişkin içerikli, kumar bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da içeriğinin indirilmemesi.

 

4.1.1.3. Ekipman ve Teçhizat

Ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, faks makinaları, bilgisayarlar, yazılımlar, donanımlar, teçhizatlar ve benzeri ekipmanlar AK NİŞASTA ’a aittir ve kişisel amaçlarla kullanılamazlar.

4.1.1.4. Şahsi İşler

AK NİŞASTA  çalışanları, özel işlerini yürütmek için AK NİŞASTA  olanaklarını kullanamazlar.

4.1.2. Bilgi Yönetimi

 • Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olmak,
 • Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmak,

 

4.1.3. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini ve idari tesisleri doğal afetlerden korumak için gereken  önlemleri almak,
 • Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemleri almak.

 

4.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır.

AK NİŞASTA, çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yöneticisini haberdar etmesini bekler.

 

4.2.1. İlişkili Taraf İşlemlerinden ya da Kişisel Çıkar İşlemlerinden Kaçınma

 • Bulunduğu mevki ya da gücün avantajını kullanarak, üçüncü kişiler, ilişkili taraflar ya da herhangi bir kimse için haksız kazanç ve gelir elde etmekten kaçınmak,
 • Üstlenilen işle ilgili çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak,
 • İşin icrası esnasında diğer çalışanların zamanını çalmaktan ya da dikkatini dağıtmaktan, asıl işe konsantre olmayı engelleyen durumlardan kaçınmak,
 • Aynı sektörde karar verici pozisyonunda olan bir müşteri ya da tedarikçi ile birinci dereceden aile ilişkisi olan bir çalışan olduğu durumlarda ilgili yöneticiye anında haber vermek,
 • Çalışanlar, başka bir şirkette ya da yatırımda hissedar olduklarında, bunu açıklamaları gerekmektedir. Çalışanların, çıkar çatışması olarak algılanabilecek bu bağlamdaki ya da benzer özellikteki herhangi statü değişikliklerini acilen en az iki üst seviyedeki müdürlerine bildirmeleri gerekmektedir.

 

         4.2.2. Hediye Alma ve Hediye Verme

AK NİŞASTA  ile iş ilişkisi kurma ya da devam ettirme niyeti taşıyan kişi ve kurumlarla ilişki kurulurken:

 • İş geleneği, genel kültür ve âdetlere istinaden hediye ve ilgili faaliyetler hariç olmak üzere, bağımsız düşünme ve karar alabilme ortamını ihlal edebilecek herhangi bir hediye/faaliyet kabul etmek ya da teklif etmekten kaçınılır.
 • Tedarikçilerden, müşterilerden, ya da üçüncü kişilerden, ticari teamül dışında, uygunsuz olarak algılanabilecek indirim ya da malzeme talep etmekten; veya aynısını üçüncü kişilere teklif etmekten; ya da teklif edilmişse kabul etmekten kaçınılır.

4.2.3. Bilgi Sızdırma

Çalışanların, AK NİŞASTA ’a ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten kaçınmaları gerekmektedir. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Çalışanların gizli bilgi ticaretinin yasaların ihlâli olduğunun tam olarak farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

4.3. Kayıtlar ve Dosyalar

4.3.1. Doğru ve Eksiksiz İş Dosyaları

Çalışanlar, AK NİŞASTA ’ın kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının kullanımında bilgilerin doğruluğundan sapmasını engellemek adına iyi niyet içerisinde hareket etmelidir.

4.3.2. Finansal Raporlama

Bütün AK NİŞASTA kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir.

4.3.3. Denetçilerle İşbirliği

AK NİŞASTA çalışanları; AK NİŞASTA defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi süresince iç ve dış denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

5.YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

AK NİŞASTA yöneticilerinin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten; ek sorumlulukları vardır. Bunlar :

 • Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak,
 • Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek, etik ilkeler hakkında personelini eğitmek,
 • Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikâyet /endişelerini ifade etmelerini      

           desteklemek,

 • Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek
 • İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere   

            uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak.

 

 

6.DİĞER SORUMLULUKLAR

AK NİŞASTA etik ilkelerinin ya da bu bağlamda yaratılan İş Etiğinin şirket özelindeki kurallarının etkili bir şekilde uygulamasından ve bu kuralların desteklenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Etik İlkeler ile ilgili tüm politikalar, Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Yönetim Sistemleri ve Teklif Hazırlama Sorumlusu tarafından gözden geçirilir, revize edilir, belgelenir ve revizyonlar Yönetim Kurulu’nun onayı üzerine AK NİŞASTA ’a duyurulur.

 

7.ETİK KURALLARA UYMAMA

İş etiği ilkelerine ve/veya şirket politikalarına ve prosedürlerine uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır.
Misilleme Yapmama Politikası: Çalışanlar, etik politikasının şüpheli ihlali ya da gerçekleşmiş ihlalini iyi niyetle rapor ettikleri için misillemeye maruz kalamaz. Misilleme yapmak çok ciddi bir Etik İlkesi ihlalidir ve ivedilikle raporlanmalıdır.

8.KURALLARIN İHLALLERİNE YÖNELİK SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

AK NİŞASTA, Etik İlkelerinin ihlaline, ilke ihlalinin doğru raporlanmamasının ya da bildirimde bulunanlara karşı misilleme yapılmasına karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Bu kuralları ihlâl eden ya da bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında AK NİŞASTA disiplin hükümleri uygulayabilir.

 

 

Biz ve ortaklarımızın, sizi hatırlayabilmesi ve siz ve diğer ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmesi için, sitemiz çerez(cookies) ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve bize bunların cihazınızda kullanılıp kullanılamayacağını bildirmek için burayı okuyabilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanmanız için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?